tìm x thuộc Z: a, -2x-(x-17)=34-(-x25) b, 17x-(-16x-37)=2x+43 c, -2x-3(x-17)=34-2(-x+25) d, {-3x+2[45-x-3(3x+7)-2x]+42}=55-103

Question

tìm x thuộc Z:
a, -2x-(x-17)=34-(-x25)
b, 17x-(-16x-37)=2x+43
c, -2x-3(x-17)=34-2(-x+25)
d, {-3x+2[45-x-3(3x+7)-2x]+42}=55-103

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-07-17T13:16:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T13:17:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: a) $-2x-(x-1)=34-(-25x)\\\Leftrightarrow -2x-x+1=34+25x\\\Leftrightarrow -3x+1=34+25x\\\Leftrightarrow -28x=33\\\Leftrightarrow x=-\frac{33}{28}$

  b) $17x-(-16x-37)=2x+43\\\Leftrightarrow 17x+16x+37=2x+43\\\Leftrightarrow 31x=6\\\Leftrightarrow x=\frac{6}{31}$

  c) $-2x-3(x-17)=34-2(-x+25)\\\Leftrightarrow -2x-3x+51=34+2x-50\\\Leftrightarrow -3x=-101+34\\\Leftrightarrow -3x=-67\\\Leftrightarrow x=\frac{67}{3}$

  d) ${-3x+2[45-x-3(3x+7)-2x]+42}=55-103\\\Leftrightarrow {-3x+2[45-x-9x-21]+42}=55-103\\\Leftrightarrow [-3x+2(-10x+34)+42]=-48\\\Leftrightarrow -3x-20x+68+42=-48\\\Leftrightarrow -23x=-158\\\Leftrightarrow x=\frac{158}{23}$

  0
  2021-07-17T13:18:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) -2x – (x – 17) = 34 – (-25x)
  -2x – x +17 = 34 +25x
  Đến bước này, bạn chuyển các phần có chứa x sang vế trái còn lại chuyển sang vế phải nhé, nhớ đổi dấu nữa
  -2x – x -25x = 34 – 17
  Vì bạn mới học lớp 6 chưa học bài “cộng trừ đơn thức đồng dạng” ở lớp 7, nên mình sẽ dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng cho bạn dễ hiểu nhé ^^
  -x(2 + 1 +25) = 17
  -x.28 =17
  -28x = 17
  x = $\frac{-17}{28}$ 

  Các câu còn lại bạn làm tương tự, mình chỉ làm các bước giải một cách chi tiết nhất có thể

  b. 17x – (-16x – 17) = 34 – 2(-x+25)
  17x + 16x + 17 = 34 + 2x – 50
  17x + 16x – 2x = 34 -17 – 50
  (17 + 16 -2)x = -33
  31x = -33
  x = $\frac{-33}{31}$ 

  c. -2x -3(x-17) = 34 -2(-x +25)
  -2x – 3x + 51 = 34 + 2x – 50 
  -2x – 3x – 2x = 34 – 50 – 51
  -x(2+3+2) = – 67
  -7x = -67
  7x = 67
  x = $\frac{67}{7}$ 

  d. {-3x+2[45-x-3(3x+7)-2x]+42} = 55 – 103
  -3x + 2 [(45 – x – 9x – 21 – 2x)+42] = -48
  -3x +2 (24 – 12x) + 42 = -48
  -3x +48 – 24x +42 = -48
  -3x-24x = -48 – 48 -42
  -27x = -138
  27x = 138
  x = $\frac{46}{9}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )