tìm x thuộc z để : a, 2 : x là số nguyên b, -2 : ( x + 1 ) là số nguyên c, 3 : x là số nguyên d, 5 : x là số nguyên e, -5 : ( x-4 ) là số nguyên f, 4

Question

tìm x thuộc z để :
a, 2 : x là số nguyên
b, -2 : ( x + 1 ) là số nguyên
c, 3 : x là số nguyên
d, 5 : x là số nguyên
e, -5 : ( x-4 ) là số nguyên
f, 4 : x là số nguyên
g, -4 : ( x+5 ) là số nguyên
giúp mik vs mik đang cần gấp
Thanks các bạn nhìu.

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-07-08T20:00:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:01:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) để 2:x là số nguyên khi và chỉ khi x thuộc Ư(2)

  Hay x={2;-2;1;-1}

  b) để -2:(x+1) là số nguyên khi và chỉ khi x+1 thuộc Ư(-2)

  Hay x+1={1;-1;2;-2}

  Xét x+1=2 

  => x= 1 (nhận)

  Xét x+1= -2

  => x=-3( nhận)

  Xét x+1=1

  => x=0(nhận)

  Xét x+1=-1

  => x= -2(nhận)

  Vậy x={1;-3;0;-2}

  Các câu còn lại bạn làm tg tự tự 

   

  0
  2021-07-08T20:01:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $a, 2 : x $ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ 2 ⋮ x → x ∈ Ư(2)$

  $→ x ∈$ {$±1 ; ±2$}

  $b, – 2 : (x + 1) $ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ – 2 ⋮ x + 1 → x + 1 ∈ Ư(-2)$

  $→ x + 1 ∈$ {$±1;±2$}

  $→ x ∈$ {$ 0 ; – 2 ; 1 ; – 3$}

  $c, 3 : x$ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ 3 ⋮ x → x ∈ Ư(3)$

  $→ x ∈${$±1 ; ±3$}

  $d, 5 : x$ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ 5 ⋮ x → x ∈ Ư(5)$

  $→ x ∈${$ ±1;±5$}

  $e, – 5 : (x – 4) $ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ – 5 ⋮ x – 4 → x – 4 ∈ Ư(- 5)$

  $→ x – 4 ∈$ {$ ±1 ; ±5$}

  $→x ∈$ {$5 ; 3 ; 9 ; – 1$}

  $f, 4 : x$ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ 4 ⋮ x → x ∈ Ư(4)$

  $→ x ∈$ {$±1 ; ±2 ; ±4$}

  $g, – 4 : (x + 5) $ $là$ $số$ $nguyên$

  $→ – 4 ⋮ x + 5 → x + 5 ∈ Ư(-4)$

  $→ x + 5 ∈$ {$ ±1 ; ±2 ; ±4$}

  $→x∈${$- 4; – 6 ; -3 ; -7 ; – 1 ; -9$}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )