tìm tích của 2 số biết rằng nếu thừa số thứ nhất giảm 3 lần thừa số 2 giảm 5 lần thì tích mới bằng 0,45

Question

tìm tích của 2 số biết rằng nếu thừa số thứ nhất giảm 3 lần thừa số 2 giảm 5 lần thì tích mới bằng 0,45

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-11T08:00:24+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:01:27+00:00

      Tích hai số giảm số lần là:

   (lần)

       Tích của hai số là:

                    Đáp số: 

  0
  2021-09-11T08:01:36+00:00

  Đáp án:

  $6,75$

  Giải thích các bước giải:

  Tích hai số giảm số lần là:

  $3\times 5 = 15$ (lần)

  Tích của hai số là:

  $15\times 0,45 =6,75$

  Đáp số: $6,75$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )