Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: $(3-4x+x^2)^{1998}$ . $(3+4x+x^2)^{2000}$

Question

Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức:
$(3-4x+x^2)^{1998}$ . $(3+4x+x^2)^{2000}$

in progress 0
Melody 7 phút 2021-09-09T11:44:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:45:45+00:00

  (3-4x+x^2)^1998.(3-4x+x^2)^2000 có hệ số làn lượt là

  (3-4+10^1998).(3-4+1)^2000

  =>0^1998.0^2000

  =0

  0
  2021-09-09T11:46:12+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Tổng `(3 – 4x + x^2)^{1998} . (3 + 4x + x^2)^{2000}` với `x = 1` ta sẽ được :

  `(3 – 4 . 1 + 1^2)^{1998} . (3 + 4 . 1 + 1^2)^{2000}`

  `= (3 – 4 + 1)^{1998} . (3 + 4 + 1)^{2000}`

  `= 0^{1998} . 8^{2000}`

  `= 0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )