Tìm ƯC và BC thông qua ƯCLN , BCNN a.ƯC( 200, 475 ,175) b.ƯC( 1240,5406,6240) c.BC(12,35,40) d.BC(120,350,410)

Question

Tìm ƯC và BC thông qua ƯCLN , BCNN
a.ƯC( 200, 475 ,175)
b.ƯC( 1240,5406,6240)
c.BC(12,35,40)
d.BC(120,350,410)

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-13T08:32:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:33:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.200 = {2^3}{.5^2}\\
  475 = {5^2}.19\\
  175 = {5^2}.7\\
   \to UCLN\left( {200;475;175} \right) = {5^2} = 25\\
  BCNN\left( {200;475;175} \right) = {2^3}{.5^2}.7.19 = 26600\\
  b.1240 = {2^3}.5.31\\
  5406 = 2.3.17.53\\
  6240 = {2^5}.5.39\\
   \to UCLN = 2\\
  BCNN = {2^5}.3.5.17.31.39.53 = 522868320\\
  c.12 = {2^2}.3\\
  35 = 5.7\\
  40 = {2^3}.5\\
   \to UCLN = 1\\
  BCNN = {2^3}.3.5.7 = 840\\
  d.120 = {2^3}.3.5\\
  350 = {2.5^2}.7\\
  410 = 2.5.41\\
   \to UCLN = 2.5 = 10\\
  BCNN = {2^3}{.3.5^2}.7.41 = 172200
  \end{array}\)

  0
  2021-07-13T08:34:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Ta có : 200 = 2³ × 5²

  475 = 5² × 19

  175 = 5² × 7

  ⇒ ƯCLN ( 200, 475 , 175 ) = 5² = 25 

  ƯC ( 200 , 475 , 175 ) = Ư ( 25 ) = { 1, 5, 25 }

  b, Ta có : 1240 = 2³ × 5 

  5406 = 2 × 3 × 17 × 53

  6240 = $2^{5}$ × 3 × 5 × 13

  ⇒ ƯCLN ( 1240,5406 , 6340 ) = 2 

  ƯC ( 1240 , 5406 , 6340 ) = Ư ( 2 ) = { 1 , 2 }

  c, Ta có  : 12 = 2² × 3

  35 = 5 × 7 

  40 = 2³ × 5

  ⇒ BCLN ( 12 , 35 , 40 ) = 2³ × 3 × 5 × 7 = 840

  ⇒ BC ( 12, 35 , 40 ) = B ( 840 ) = { 0, 840 , 1680 ; ………… }

  d, Ta có : 120 = 2³ × 3 × 5

  350 = 2 × 5 × 7

  410 = 2 × 5 × 41

  ⇒ BCLN ( 120 , 350 , 410 ) = 2³ × 3 × 5 × 7 × 41 = 34440 

  BC ( 120, 350, 410 ) = B ( 34440 ) =  { 0 , 34440 , ………….. }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )