Tìm ước chung lớn nhất của : a) 9 và 81 b) 11 và 15 c) 24,16,8 d) 16,32,112

Question

Tìm ước chung lớn nhất của :
a) 9 và 81
b) 11 và 15
c) 24,16,8
d) 16,32,112

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-09T18:37:22+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:38:31+00:00

  Đáp án: a)9

  b)1 c)8

  D)16

  Giải thích các bước giải: a) 9=3^2

  81=3^3ta sẽ lấy số mủ nhỏ nhất là 3^2=9 là ưcln

  b)11=11.1

  15=3.5.1lấy số chung là 1

  C) 24,16,8 đều chia hết cho 8 => 8 là ưcln

  d) 16,32,112 đều chia hết cho 16=> 16 là ưcln

  0
  2021-09-09T18:38:46+00:00

  a, 9=3²

  81=3^4

  ⇒WCLN(9;81)=3²=9

  b, 11=11

  15=15

  ⇒WCLN(11;15)=1 

  c, 24=2³×3

  16=2^4

  8=2³

  ⇒WCLN(24;16;8)=2³=8

  d, 16=2^4

  32=2^5

  112=2^4 ×7

  ⇒WCLN(16;32;112)=2^4=16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )