tìm x,y biết x/3=y/5 và x+y=16 bài trên chỉ cần hiểu bản chất hay cách làm ạ

Question

tìm x,y biết
x/3=y/5 và x+y=16
bài trên chỉ cần hiểu bản chất hay cách làm ạ

in progress 0
Ariana 23 phút 2021-09-15T15:17:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:18:28+00:00

  Cần hiểu cả 2:

  Aps dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:

  x/3=y/5=x+y/3+5=16/8=2

  +)x/3=2⇒x=2.3=6

  +)y/5=2⇒y=2.5=10

  vậy x=6,y=10

  0
  2021-09-15T15:19:08+00:00

  Ghi nhớ: `\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}= \frac{a-c}{b-d}` (`b \ne \pm d`)

  `\frac{x}{3} = \frac{y}{5}` và `x + y = 16`
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  `\frac{x}{3} = \frac{y}{5}=  \frac{x+y}{3+5} = \frac{16}{8} = 2`
  $\to \left\{\begin{array}{l} \dfrac{x}{3} = 2\\ \dfrac{y}{5} =2 \end{array}\right.$
  $\to \left\{\begin{array}{l} x=2.3=6\\ y=2.5=10\end{array}\right.$
  Vậy `x = 6`, `y = 10`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )