Tìm x,y biết `xy – \frac{x}{5} + \frac{y}{2} + y -x . 12 = 44`

Question

Tìm x,y biết
`xy – \frac{x}{5} + \frac{y}{2} + y -x . 12 = 44`

in progress 0
Julia 1 năm 2021-09-20T14:08:56+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:10:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $xy-\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{2}+y-12x=44$

  $⇔\dfrac{10xy}{10}-\dfrac{2x}{10}+\dfrac{5y}{10}+\dfrac{10y}{10}-\dfrac{120x}{10}=\dfrac{440}{10}$

  $ $

  $⇔10xy-2x+5y+10y-120x=440$

  $⇔10xy-122x+15y=440$

  $⇔2x.(5y-61)+15y=440$

  $⇔2x.(5y-61)+15y-183=440-183$

  $⇔2x.(5y-61)+3.(5y-61)=257$

  $⇔(2x+3).(5y-61)=257=257.1=1.257=(-1).(-257)=(-257).(-1)$

  $TH1:(2x+3).(5y-61)=257.1$

  $⇔x=127;y=\dfrac{62}{5}$

  $TH2:(2x+3).(5y-61)=1.257$

  $⇔x=-1;y=\dfrac{318}{5}$

  $TH3:(2x+3).(5y-61)=(-1).(-257)$

  $⇔x=-2;y=\dfrac{-196}{5}$

  $TH4:(2x+3).(5y-61)=(-257).(-1)$

  $⇔x=-130;y=12$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )