Tìm x, y biết x, y tỉ lệ nghịch với 2, 3 và 2x-y=-16

Question

Tìm x, y biết x, y tỉ lệ nghịch với 2, 3 và 2x-y=-16

in progress 0
Gianna 6 ngày 2021-12-04T17:14:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:15:54+00:00

  Đáp án:

  `(x;y)=(-12;-8)` 

  Giải thích các bước giải:

  Vì `x` và `y` tỉ lệ nghịch

  `->2x=3y`

  `->x/3=y/2`

  `->(2x)/6=y/2`

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  `(2x)/6=y/2=(2x-y)/(6-2)=-16/4=-4`

  `x/3=-4->x=-12`

  `y/2=-4->y=-8` 

  0
  2021-12-04T17:16:30+00:00

  Đáp án: `x=-12 ; y=-8`

   

  Giải thích các bước giải:

  ` x,y` tỉ lệ nghịch với `2,3 => x.2=y.3=k <=>x/3=y/2 <=> (2x)/6=y/2`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

  `(2x)/6=y/2=(2x-y)/(6-2)=-16/4=-4`

  `=> x=-12 ; y=-8`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )