Tìm x, y nguyên biết: a. 3x + 27 = 12 b. 2x – 12 = 3x – 17 c. (x +2001) (2x – 2016) = 0 d. |x+5| . 3 – 2 = 10 e) 2.( 3 – 6x ) + 8 ( x

Question

Tìm x, y nguyên biết:
a. 3x + 27 = 12
b. 2x – 12 = 3x – 17
c. (x +2001) (2x – 2016) = 0
d. |x+5| . 3 – 2 = 10
e) 2.( 3 – 6x ) + 8 ( x – 5) = – 42
f) 3 – ( x-5)^2 = (-6)

in progress 0
Anna 4 ngày 2021-12-07T00:25:14+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:26:41+00:00

  Đáp án:

  a, 3x + 27 = 12

     3x = 12 – 27

     3x = – 15

      x = -15 : 3

     x = -5

  vậy x = -5

  b, 2x  -12 = 3x -17

      2x – 3x = 12-17

        -x = -5

  ⇒ x=5

  Vậy x = 5

  c. (x +2001). (2x – 2016) = 0

  Vì (x +2001). (2x – 2016) = 0

  ⇒ x +2001 = 0 hoặc 2x – 2016 = 0

  TH!1: x +2001 = 0

   x = 0 – 2001

  x = -2001

  TH2:

  2x – 2016 = 0

  2x = 0 + 2016

  2x = 2016

  x = 2016 : 2

  x = 1008

  Vậy x ∈{ -2001, 1008}

  d. |x+5| . 3 – 2 = 10

      |x+5|. 3 = 10 + 2

      |x+5|. 3 = 12

      |x+5| = 12: 3

      |x+5| = 4

  ⇒ x + 5 ∈ { 4; – 4}

  Th1:

  x + 5 = 4

  x = 4 – 5

  x = -1

  TH2 

  x + 5 = -4

  x = -4 – 5

  x = -9

  Vậy x ∈{ -1; -9}

  e) 2.( 3 – 6x ) + 8 ( x – 5) = – 42

     2. 3 + 2. ( -6x) + 8 . x + 8. (-5) = -42

     6 + (-12 x) + 8x + (-40) =- 42

     [ (-12 x) + 8x ] + [ 6 + (-40)] = -42

      – 4x + ( -34) = -42

      – 4x  – 34 = -42

       -4x = -42 + 34

       -4x = -8

          x = -8 : (-4)

          x = 2

  Vậy x = 2

  f) 3 – ( x-5)^2 = (-6)

   3 – ( x-5)² = -6

        ( x- 5) ² =3 -( -6 )

        ( x- 5) ² = 3 + 6

        ( x- 5) ² = 9

        ( x- 5) ² = 3²

  ⇒   x -5 = 3

        x = 3 + 5

        x = 8

  Vậy x = 8

  Mk có lưu ý cho bn nhé: nhớ VẬY khi tính xong, tính toán cộng trừ cẩn thận, đọc kĩ đề bài

  Mk giải chi tiết cẩn thân rồi nhé, cho mk ctrl hay nhất nhé 

  Chúc bạn học thật tốt

      

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )