tìm x,y thảo mãn phương trình sau: x^2-4x+y^2-6y+15=2

Question

tìm x,y thảo mãn phương trình sau:
x^2-4x+y^2-6y+15=2

in progress 0
Abigail 12 phút 2021-09-09T13:42:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:44:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x^2-4x+y^2-6y+13=0

  x^2-4x+4+y^2-6y+9=0

  (x-2)^2+(y-3)^2=0

  Vì (x-2)^2>=0

  (y-3)^2>=0

  nên (x-2)^2+(y-3)^2>=0

  Dấu “=” khi x-2=0; y-3=0 hay x=2; y=3

  0
  2021-09-09T13:44:46+00:00

  Đáp án:

  `(x;y)=(2;3)` 

  Giải thích các bước giải:

   `x^2-4x+y^2-6y+15=2`

  `⇔x^2-4x+y^2-6y+15-2=0`

  `⇔x^2-4x+y^2-6y+13=0`

  `⇔x^2-4x+4+y^2-6y+9=0`

  `⇔(x^2-2.x.2+2^2)+(y^2-2.x.3+3^2)=0`

  `⇔(x-2)^2+(y-3)^2=0`

  Vì `(x-2)^2>=0∀x`

  và `(y-3)^2>=0∀y`

  `⇒(x-2)^2+(y-3)^2>=0∀x,y`

  `⇒(x-2)^2+(y-3)^2=0`

  `⇔(x-2)^2=0`

  Và `(y-3)^2=0`

  `⇔x-2=0`

  Và `y-3=0`

  `⇔x=2`

  Và `y=3`

  Vậy `(x;y)=(2;3)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )