Tìm x,y thuộc N biết 2022 mũ x – 2021 mũ y=1

Question

Tìm x,y thuộc N biết 2022 mũ x – 2021 mũ y=1

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-10T03:37:40+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:39:09+00:00

  Đáp án:

  *Tham khảo:

  Cách 1 :

  `2022^x – 2021^y = 1`

  Vì `2022^x – 2021^y = 1`

  `->` x = y = 1 ( vì số nào lũy thừa 1 cũng bằng chính nó mà 2022 – 2021 = 1)

  Vậy `(x,y) = ( 1,1)`

  Cách 2 :

  Xét `x, y = 0 -> 2022^0 – 2021^0 = 1` ( loại )

  Xét `x,y = 1 -> 2022^1 – 2021^1 = 1` ( thỏa mãn )

  Xét `x,y ≥ 2 -> 2022^x ⋮ 2021^2 `

  `-> 2022^x ⋮ 4 -> 2021^y + 1 ⋮ 4 (1)`

  mà `2021 : 4` dư 1

  `-> 2021^y : 4 dư 1`

  `-> 2021^y + 1 : 4 dư 2 `  >< (1)

  Vậy `(x,y) = ( 1,1)` thì `2022^x – 2021^y = 1`

  0
  2021-09-10T03:39:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2022x-2021y=1

   2022x-2021y=1

   x = y = 1 ( vì số nào lũy thừa 1 cũng bằng chính nó mà 2022 – 2021 = 1)

  Vậy (x,y)=(1,1)

  Cách 2 :

  Xét x,y=0→20220-20210=1 ( loại )

  Xét x,y=1→20221-20211=1 ( thỏa mãn )

  Xét x,y≥2→2022x⋮20212

  →2022x⋮4→2021y+1⋮4(1)

  mà 2021:4 dư 1

  →2021y:4dư1

  →2021y+1:4dư2  >< (1)

  Vậy (x,y)=(1,1) thì 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )