tìm x,y thuộc N sao , sao cho : 4^x = 1 + 3^y

Question

tìm x,y thuộc N sao , sao cho : 4^x = 1 + 3^y

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-07-28T16:25:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:27:18+00:00

  Đáp án:

  $\left( {x;y} \right) = \left( {1;1} \right)$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  {4^x} = 1 + {3^y}\\
   \Leftrightarrow {\left( {{2^2}} \right)^x} = 1 + {3^y}\\
   \Leftrightarrow {\left( {{2^x}} \right)^2} – 1 = {3^y}\\
   \Leftrightarrow \left( {{2^x} – 1} \right)\left( {{2^x} + 1} \right) = {3^y}
  \end{array}$

  Do $p$ là số nguyên tố và $x,y\in N$ nên luôn tồn tại $m,n$ sao cho:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  {2^x} – 1 = {3^m}\\
  {2^x} + 1 = {3^n}
  \end{array} \right.\left( {m + n = y;m,n \in N};m<n \right)$

  Khi đó:

  $\begin{array}{l}
  {3^n} – {3^m} = 2\\
   \Leftrightarrow {3^m}\left( {{3^{n – m}} – 1} \right) = 2\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {3^m} = 1\\
  {3^{n – m}} – 1 = 2
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  {3^m} = 2\left( l \right)\\
  {3^{n – m}} – 1 = 1
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m = 0\\
  n – m = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m = 0\\
  n = 1
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Như vậy ta có:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  y = m + n\\
  {2^x} – 1 = {3^m}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y = 1\\
  x = 1
  \end{array} \right.$

  Vậy $\left( {x;y} \right) = \left( {1;1} \right)$ là cặp số thỏa mãn đề.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )