Tìm x, y thuộc Z biết: a ) ( 2x + 1 ) ( 3y + 2 ) = 14 b ) ( x – 1 ) ( xy – 5 ) = 5

Question

Tìm x, y thuộc Z biết:
a ) ( 2x + 1 ) ( 3y + 2 ) = 14
b ) ( x – 1 ) ( xy – 5 ) = 5

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-07-18T19:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:37:57+00:00

  b, (x-1)(xy-5)=5

  TH1: $\left \{ {{x-1=1} \atop {xy-5=5}} \right.$ =>$\left \{ {{x=2} \atop {y=5}} \right.$ 

  TH2: $\left \{ {{x-1=-1} \atop {xy-5=-5}} \right.$ =>$\left \{ {{x=0} \atop {y=0}} \right.$ 

  TH3: $\left \{ {{x-1=5} \atop {xy-5=1}} \right.$ =>$\left \{ {{x=6} \atop {y=1}} \right.$ 

  TH4: $\left \{ {{x-1=-5} \atop {xy-5=-1}} \right.$ =>$\left \{ {{x=-4} \atop {y=-1}} \right.$ 

  Vậy (x,y)∈{2;5);(0;0);(6;1);(-4;-1)}

  *Phần a dễ rồi!!! Chia thành từng trường hợp rồi tìm (x,y) Làm tương tự bài trước nha!

  0
  2021-07-18T19:38:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a/ ( 2x + 1 )( 3y + 2 )= 7×2 = 2×7=-2x-7=-7x-2

  mà 2x+1 = lẻ thì 2x+1 thuộc 7,-7

  => 2x+1 =7 thì 3y+2 =2
  => x =3 , y = 0

  hoặc 2x+1 =-7 thì 3y+2=-2

  => x =-4 y=-4/3

  b/ ( x – 1 ) ( xy – 5 )=1×5=5×1=-1x-5=-5x-1

   Vậy x-1 thuộc 1,-1,-5,5 

  => x-1=1 thì xy-5=5 => x =2 , y=5

  hoặc x-1=5 thì xy-5=1 => x =6 , y =1

  hoặc x-1=-1 thì xy-5=-5 => x = 0 , y thuộc Z

  hoặc x-1=-5 thì xy-5=-1 => x = -4 , y =-1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )