Tìm x ∈ Z: a, -12+3.(-x+7)=-18 b,(-x+31)-39=-69+11 c,(x+12).(x-3)=0 d,x+2021=║-2020 ║+ ║ -5║ (Lưu ý : Dấu ” ║” là dấu giá trị tuyệt đối) e, ║x-7

Question

Tìm x ∈ Z:
a, -12+3.(-x+7)=-18
b,(-x+31)-39=-69+11
c,(x+12).(x-3)=0
d,x+2021=║-2020 ║+ ║ -5║ (Lưu ý : Dấu ” ║” là dấu giá trị tuyệt đối)
e, ║x-7 ║+║-5║=9

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-11-07T17:31:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:32:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, -12 + 3.(-x + 7)=-18

  ⇔ 3.(-x + 7)=-18 + 12

  ⇔ 3.(-x + 7)=-6

  ⇔     -x + 7=-6 : 3

  ⇔     -x + 7=-2

  ⇔     -x      =-2 – 7

  ⇔     -x      =-9

  ⇔      x      = 9

  Vậy x=9

  b,(-x + 31) – 39=-69 + 11

  ⇔-x + 31 – 39=-58

  ⇔-x – 8=-58

  ⇔-x     =-58 + 8

  ⇔-x     =-50

  ⇔ x     =50

  Vậy x=50

  c,(x + 12).(x – 3)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x + 12=0\\x – 3=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x =-12\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy x ∈ {-12;3}

  d,x + 2021=|-2020| + |-5|

  ⇔x + 2021=-2020 + 5

  ⇔x + 2021=-2015

  ⇔x            =-2015 – 2021

  ⇔x            =-4036

  Vậy x=-4036

  e, |x – 7| + |-5|=9

  ⇔|x – 7| + 5=9

  ⇔|x – 7|      =9 – 5

  ⇔|x – 7|      =4

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-7=4\\x-7=-4\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=4+7\\x=-4+7\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=11\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy x ∈ {11;3}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )