Tìmđiều kiện xác định của biểu thức A=3- √1-16x^2 B=1- √x^2-3

Question

Tìmđiều kiện xác định của biểu thức
A=3- √1-16x^2
B=1- √x^2-3

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-05T10:09:47+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:10:52+00:00

  ĐKXĐ của A là :

  `1-16x^2>0`

  ⇔`(1-4x)(1+4x)>0`

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}\left \{ {{1-4x>0} \atop {1+4x>0}} \right.\\\left \{ {{1-4x<0} \atop {1+4x<0}} \right.\end{array} \right.\)  

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}\left \{ {{x<\frac{1}{4}} \atop {x>\frac{-1}{4}}} \right.\\\left \{ {{x>\frac{1}{4}} \atop {x<\frac{-1}{4}}} \right.\end{array} \right.\)   

  ⇔`1/4>x> – 1/4`

  ĐKXĐ của B là :

  `x^2-3>0`

  ⇔`(x-\sqrt3 )(x+\sqrt3)>0`

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}\left \{ {{x-\sqrt3>0} \atop {x+\sqrt3>0}} \right.\\\left \{ {x-\sqrt3{<0} \atop {x+\sqrt3<0}} \right.\end{array} \right.\)  

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}\left \{ {{x>\sqrt3} \atop {x>-\sqrt3}} \right.\\\left \{ {x<\sqrt3{} \atop {x<-\sqrt3}} \right.\end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x>\sqrt3\\x<-\sqrt3\end{array} \right.\) 

  ⇔`x>\sqrt3` hoặc `x<-\sqrt3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )