TIN 8 CHỦ ĐỀ 3: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Khai báo mảng nào sau đây đúng? 1 điểm Var a : array (1 . . 10) of integer; Var a :

Question

TIN 8 CHỦ ĐỀ 3: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Khai báo mảng nào sau đây đúng?
1 điểm
Var a : array (1 . . 10) of integer;
Var a : array [1 . . . 10] of integer;
Var a : array [1 . . 10] of integer;
Var a : array (1 . . 10) of interger;
Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := 6;
1 điểm
Xuất giá trị
Gán giá trị
Tính toán
Nhập giá trị
Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số đầu là giá trị gì ?
1 điểm
Nguyên
Thực
Thập phân
Xâu
Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số cuối là giá trị gì ?
0 điểm
Nguyên
Thực
Thập phân
Xâu
Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := A[1] + A[2];
1 điểm
Gán giá trị
Nhập giá trị
Tính giá trị
Xuất giá trị
Các phần tử trong một mảng được khai báo từ trước có thể có cùng kiểu dữ liệu được không?
1 điểm
Có
Không
Ta có khai báo mảng sau đây có bao nhiêu phần tử ? Var a : array [1 . . 10] of integer;
1 điểm
2
5
9
10
Khai báo mảng nào sau đây đúng?
0 điểm
Var A : array [ 10 . . 1] of real;
Var A : array [1 . . 10] of real;
Var A : array [1 . . . 10] of real;
Var A : array [10 . . . 1] of real
Trong các câu sau đây đâu là công thức khai báo biến mảng ?
1 điểm
Var : array [..] of
Var < tên biến mảng> : array [] of
Var < tên biến mảng> : array [..] of ;
Var < tên biến mảng> : array [..] of Real;

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-08-16T03:46:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:47:24+00:00

  1C  Var a : array [1 . . 10] of integer;

  2A  Xuất giá trị

  3A  Nguyên

  4A  Nguyên

  5C  Tính giá trị

  6A  Có

  7D  10

  8C  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;

  0
  2021-08-16T03:47:47+00:00

  Khai báo mảng nào sau đây đúng?

  1 điểm

  Var a : array (1 . . 10) of integer;

  Var a : array [1 . . . 10] of integer;

  Var a : array [1 . . 10] of integer;

  Var a : array (1 . . 10) of interger;

  Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := 6;

  1 điểm

  Xuất giá trị

  Gán giá trị

  Tính toán

  Nhập giá trị

  Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số đầu là giá trị gì ?

  1 điểm

  Nguyên

  Thực

  Thập phân

  Xâu

  Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số cuối là giá trị gì ?

  0 điểm

  Nguyên

  Thực

  Thập phân

  Xâu

  Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := A[1] + A[2];

  1 điểm

  Gán giá trị

  Nhập giá trị

  Tính giá trị

  Xuất giá trị

  Các phần tử trong một mảng được khai báo từ trước có thể có cùng kiểu dữ liệu được không?

  1 điểm

  Có

  Không

  Ta có khai báo mảng sau đây có bao nhiêu phần tử ? Var a : array [1 . . 10] of integer;

  1 điểm

  2

  5

  9

  10

  Khai báo mảng nào sau đây đúng?

  0 điểm

  Var A : array [ 10 . . 1] of real;

  Var A : array [1 . . 10] of real;

  Var A : array [1 . . . 10] of real;

  Var A : array [10 . . . 1] of real

  Trong các câu sau đây đâu là công thức khai báo biến mảng ?

  1 điểm

  Var <tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>

  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>

  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;

  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of Real;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )