tin học 11-tạo mảng A gồm n(<=100)số nguyên.hãy đếm số phần tử có giá trị âm và tích của chúng

Question

tin học 11-tạo mảng A gồm n(<=100)số nguyên.hãy đếm số phần tử có giá trị âm và tích của chúng

in progress 0
aihong 4 tuần 2021-08-13T14:06:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:08:16+00:00

  uses crt;
  var A:array[1..100] of integer;
      n,i,dem,tich: integer;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
     for i:=1 to n do
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); 
        readln(A[i]);
     end;
     tich:=1;
     for i:=1 to n do 
     if A[i]<0 then 
     begin
        dem:=dem+1;
        tich:=tich*A[i];
     end;
     writeln(‘So phan tu co gia tri am la: ‘,dem);
     writeln(‘Tich cua chung la: ‘,tich);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )