tìn x,y thuộc N , biết a/ ( x-2).(y+1)=17 Mình cần gấp ẹ

Question

tìn x,y thuộc N , biết
a/ ( x-2).(y+1)=17
Mình cần gấp ẹ

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-15T09:04:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:05:12+00:00

  Ta có: 

  `( x-2).(y+1)=17`

  `=> y+1∈Ư(17)={1;17}`

  `=> y∈{0;16}`

  `=> x-2∈{17;1}`

  `=> x∈{19;3}`

  Vậy `(x,y)=(19;0);(3;16}`

   

  0
  2021-10-15T09:05:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a//(x-2)(y+1)=17`

  `->(x-2)(y+1)=1.17=(-1).(-17)`

  Lập bảng , ta có :

  $\begin{array}{|c|c|}\hline x-2&1&17&-1&-17\\\hline y+1&17&1&-17&-1\\\hline\end{array}$

  `→` 

  $\begin{array}{|c|c|}\hline x&3(TM)&19(TM)&1(TM)&-15(KTM)\\\hline y&16(TM)&0(TM)&-18(KTM)&-2(KTM)\\\hline\end{array}$

  Vậy `(x;y)=(3;16);(19;0)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )