Tính: 1 và 4/23+5/21-4/23+0,5+16/21 (1 và 4/23 là hỗn số nhé) Help meeee

Question

Tính: 1 và 4/23+5/21-4/23+0,5+16/21 (1 và 4/23 là hỗn số nhé)
Help meeee

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-12-06T18:35:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:37:02+00:00

  Đáp án:

  `1 4/23 + 5/21 – 4/23 + 0,5 + 16/21`

  `= (1 4/23 – 4/23) + (5/21 + 16/21) + 0,5`

  `= 1 + 1 + 0,5`

  `= 2 + 0,5`

  `= 2,5`

   

  0
  2021-12-06T18:37:19+00:00

   1$\frac{4}{23}$ + $\frac{5}{21}$ – $\frac{4}{23}$ + 0,5 + $\frac{16}{21}$

  = (1$\frac{4}{23}$ – $\frac{4}{23}$) + ($\frac{5}{21}$ + $\frac{16}{21}$) + 0,5

  = 1 + 1 + 0,5

  = 2 + 0,5

  = 2,5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )