Tính ( 2020 và 2018/2021 – 2019 và 2018/2021 ) : 2010/2021 , tính từng bước, không dùng máy tính bấm luôn kết quả, giải từng bước kể cả phần hỗn số/

Question

Tính ( 2020 và 2018/2021 – 2019 và 2018/2021 ) : 2010/2021 , tính từng bước, không dùng máy tính bấm luôn kết quả, giải từng bước kể cả phần hỗn số/

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-11T07:51:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T07:53:11+00:00

  @numberone#

  Đáp án:

  `2020`$\frac{2018}{2021}$ `-` `2019`$\frac{2018}{2021}$ `:`  `2010/2021`

  = `2020` `+` $\frac{2018}{2021}$ `-` ( `2019` + $\frac{2018}{2021}$ ) `:`  `2010/2021`

  = `2020` `+` $\frac{2018}{2021}$ – `2019` `-` $\frac{2018}{2021}$ `:`  `2010/2021`

  = `2020` `-` `2019`             `(` `Vì` $\frac{2018}{2021}$ `-` $\frac{2018}{2021}$ `=` `0` `)` `:`  `2010/2021`

  = `1` `:`  `2010/2021`

  = `2021/2010`

  0
  2021-09-11T07:53:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    (2020 và 2018/2021-2019 và 2018/2021):2010/2021

  =  { (2020.2021+2018)/2021 – (2019.2021+2018)/2021 } . 2021/2010

  =  (4084438/2021 – 4082417/2021 ) . 2021/2010

  =  (4084438-4082417)/2021 . 2021/2010

  = 2021/2021 .2021/2010

  = 1 . 2021/2010

  = 2021/2010

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )