Tính : 9+ 99+999+…………+999…….9( 50 chữ số 9) 1^3+2^3+3^3+………+99^3

Question

Tính :
9+ 99+999+…………+999…….9( 50 chữ số 9)
1^3+2^3+3^3+………+99^3

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-11T16:30:15+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:32:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T16:32:09+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  A = 9 + 99 + 999 + ….. + 99999..99\left( {50c/s9} \right)\\
  \Leftrightarrow A = 10 – 1 + 100 – 1 + 1000 – 1 + ….. + 10000..00 – 1\left( {50c/s0} \right)\\
  \Leftrightarrow A = 10 + {10^2} + {10^3} + …. + {10^{50}} – 50\\
  B = 10 + {10^2} + {10^3} + …. + {10^{50}}\\
  \Leftrightarrow 10B = {10^2} + {10^3} + {10^4} + ….. + {10^{51}}\\
  \Leftrightarrow 10B – B = \left( {{{10}^2} + {{10}^3} + {{10}^4} + …. + {{10}^{51}}} \right) – \left( {10 + {{10}^2} + {{10}^3} + …. + {{10}^{50}}} \right)\\
  \Leftrightarrow 9B = {10^{51}} – 10\\
  \Leftrightarrow B = \frac{{{{10}^{51}} – 10}}{9}\\
  \Rightarrow A = B – 50 = \frac{{{{10}^{51}} – 10}}{9} – 50
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )