tính a) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 ) + 1 và 2/3 b) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 + 1 và 2/3 ) c) (45 và 1/2 – 2 và 3/8 ) – (5 và 5/6 + 6

Question

tính
a) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 ) + 1 và 2/3
b) 11 và 3/4 – ( 6 và 5/6 – 4 và 1/2 + 1 và 2/3 )
c) (45 và 1/2 – 2 và 3/8 ) – (5 và 5/6 + 6 và 3/4 ) + ( 10 và 2/3 – 5 và 5/8)
đây đều là hỗn số các bạn nhớ đổi

in progress 0
Samantha 1 giờ 2021-09-07T07:36:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:37:41+00:00

   a)11$\frac{3}{4}$-(6$\frac{5}{6}$ – 4$\frac{1}{2}$ )+1$\frac{2}{3}$ 
  = $\frac{47}{4}$-$\frac{41}{6}$+$\frac{9}{2}$+$\frac{5}{3}$ 
  = $\frac{141}{12}$-$\frac{82}{12}$+$\frac{54}{12}$+$\frac{20}{12}$
  = $\frac{141-82+54+20}{12}$ 
  = $\frac{133}{12}$ 

   b)11$\frac{3}{4}$-(6$\frac{5}{6}$ – 4$\frac{1}{2}$+1$\frac{2}{3}$)
  = $\frac{47}{4}$-$\frac{41}{6}$+$\frac{9}{2}$-$\frac{5}{3}$ 
  = $\frac{141}{12}$-$\frac{82}{12}$+$\frac{54}{12}$-$\frac{20}{12}$
  = $\frac{141-82+54-20}{12}$ 
  = $\frac{31}{4}$ 

  c) (45$\frac{1}{2}$-2$\frac{3}{8}$)-(5$\frac{5}{6}$+6$\frac{3}{4}$)+(10$\frac{2}{3}$-5 $\frac{5}{8}$)
  = $\frac{91}{2}$-$\frac{19}{8}$-$\frac{35}{6}$-$\frac{27}{4}$+$\frac{32}{3}$-$\frac{45}{8}$ 
  = (-19/8-45/8)+(91/2-27/4)+(-35/6+32/3)
  =      -8     +    155/4  +    29/6
  =              427/12

  xin hayyyy nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )