TÍNH A,25.$5^{2}$ .$\frac{1}{625}$.5 ³ B, (-2) ³+2 ²+$(-1)^{10}$ C,($\frac{2}{3}$ -$\frac{1}{2}$) ³ D, $\frac{5.(3.$7^{15}-19.$7^{14})$ }{$7^{16}$+3

Question

TÍNH
A,25.$5^{2}$ .$\frac{1}{625}$.5 ³
B, (-2) ³+2 ²+$(-1)^{10}$
C,($\frac{2}{3}$ -$\frac{1}{2}$) ³
D, $\frac{5.(3.$7^{15}-19.$7^{14})$ }{$7^{16}$+3.$7^{15}$ }$

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-16T01:43:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:45:48+00:00

  Phần c) bỏ 216 thành 1/216

   Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-08-16T01:45:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A) `25 . 5^2 . 1/625 . 5^3`

  `= 5^2 . 5^2 . 1/5^4 . 5^3`

  `= 5^4/5^4 . 5^3 = 1 . 5^3 = 125`

  B) `(-2)^3 + 2^2 + (-1)^10`

  `= -8 + 4 + 1 = -4 + 1 = -3`

  C) `[5 . (3 . 7^15 – 19 . 7^14)]/(7^16 + 3 . 7^15)`

  `= [5 . (3 . 7^14 . 7 – 19 . 7^14)]/(7^15 . 7 + 3 . 7^15)`

  `= {5 . [7^14 . (21 – 19)]}/[7^15 . (7 + 3)]`

  `= [5 . (7^14 . 2)]/(7^15 . 10)`

  `= (10 . 7^14)/(7^15 . 10) = 1/7`

  Học tốt. Nocopy.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )