Tính a) 25^8 : 5^12 b) (49/28)^12 : (7/5)^24 c) (1/9)^28 : (1/3)^49 d) (-12/25x^4 y^3 z^5) : 4/5x^4yz^2 e) -21xy^5z^3 : 7xy^2 z^3

Question

Tính
a) 25^8 : 5^12
b) (49/28)^12 : (7/5)^24
c) (1/9)^28 : (1/3)^49
d) (-12/25x^4 y^3 z^5) : 4/5x^4yz^2
e) -21xy^5z^3 : 7xy^2 z^3

in progress 0
Aaliyah 28 phút 2021-09-20T09:01:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T09:02:51+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )