Tính A, biết A = $\frac{20^{10}+1 }{20^{11}+1}$

Question

Tính A, biết A = $\frac{20^{10}+1 }{20^{11}+1}$

in progress 0
Claire 5 giờ 2021-09-15T02:27:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:28:44+00:00

  Hình

  0
  2021-09-15T02:29:17+00:00

  $#ngocninh2009$

  Vì `A=(20^10 + 1)/(20^11 + 1)`

  Ta có: `A=(20^10 + 1)/(20^11 + 1)=(20^10 + 1)/(20^10 . 20 + 1)=1/20`

  Vậy `A=1/20`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )