Tính : B = 5+4x mũ 2 . y mũ 2 – 8x mũ 3 . y . (1/2y) mũ 2 tại x = 1/2 , y= (-2) CHÉP LẠI ĐỀ Ở PHẦN GIẢI KO HIỂU ĐỀ Ở CHỖ NÀO HỎI LẠI TỚ Ạ PLEASE

Question

Tính :
B = 5+4x mũ 2 . y mũ 2 – 8x mũ 3 . y . (1/2y) mũ 2 tại x = 1/2 , y= (-2)
CHÉP LẠI ĐỀ Ở PHẦN GIẢI
KO HIỂU ĐỀ Ở CHỖ NÀO HỎI LẠI TỚ Ạ
PLEASE

in progress 0
Camila 1 năm 2021-10-01T02:32:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:33:27+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `B = 5 + 4x^2 y^2 – 8x^3 y (1/2y)^2`

  `-> B = 5 + 4x^2y^2 – 8x^3 y 1/4y^2`

  `-> B = 5 + 4x^2 y^2 – 2x^3 y^3`

  Thay `x = 1/2; y = -2` vào biểu thức trên ta được :

  `B = 5 + 4 . (1/2)^2 . (-2)^2 – 2 . (1/2)^3 . (-2)^3`

  `-> B = 5 + 4 . 1/4 . (4 – 2 . 1/8 . (-8)`

  `-> B = 5 + 1 . 4 – 1/4 . (-8)`

  `-> B = 5 + 4 – (-2)`

  `-> B = 9 – (-2)`

  `-> B = 11`

  0
  2021-10-01T02:33:41+00:00

  Đáp án:

  `B=11`

  Giải thích các bước giải:

  `B=5+4x^2.y^2-8x^3.y.(1/2y)^2`

  `=5+4x^2y^2-8x^3y.1/4y^2`

  `=5+4x^2y^2-(8.\frac{1}{4}).x^3.y.y^2`

  `=5+4x^2y^2-2x^3y^3`

   Tại `x=1/2;y=-2`

  `=>B=5+4.(1/2)^2.(-2)^2-2.(1/2)^3.(-2)^3`

  `=5+4.\frac{1}{4}.4-2.\frac{1}{8}.(-8)`

  `=5+1.4-2.(-1)`

  `=5+4+2`

  `=11`

   Vậy tại `x=1/2;y=-2` thì `B=11`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )