Tính Bài 4 : Đốt cháy hoàn toàn 5 gam hỗn hợp bột gồm cacbon và lưu huỳnh trong bình chứa khí oxi dư , thu đượch 13 gam hỗn hợp sản phẩm là CO , và SO

Question

Tính Bài 4 : Đốt cháy hoàn toàn 5 gam hỗn hợp bột gồm cacbon và lưu huỳnh trong bình chứa khí oxi dư , thu đượch 13 gam hỗn hợp sản phẩm là CO , và SO2 . Tính thể tích khí oxi ( đktc ) đã phản ứng

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-11-22T12:53:42+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:54:42+00:00

  $pthh :$

  $2C+O2→2CO(1)$

  $S+O2→SO2(2)$

  gọi số mol của C và S lần lượt là x và $y (x,y>0)$

  Ta có :

  $mC+mS=12x+32y=5 (I)$

  $nCO+nSO2=2x+y⇒mCO+mSO2=56x+64y=13 (II)$

  Từ (I) và (II) ta có hpt :

  $\left \{ {{12x+32y=5} \atop {2x+y=13}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=0,09} \atop {y=0,12}} \right.$ 

  theo pt (1) và (2) :

  $n_{O_{2}}=n_{O_{2}(1)}+n_{O_{2}(2)}=0,09+0,12=0,21mol$

  $⇒V_{O_{2}}=0,21.22,4=4,704l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )