tính bằng cách hợp lý; a, 14:(4 và 2/- 1 và 5/9)+14:(2/+8/9) b, 13,6+14,5+15,4-4,5-3,6-5,4

Question

tính bằng cách hợp lý;
a, 14:(4 và 2/- 1 và 5/9)+14:(2/+8/9)
b, 13,6+14,5+15,4-4,5-3,6-5,4

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-18T14:29:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:31:17+00:00

  `b) 13,6+14,5+15,4-4,5-3,6-5,4`

  `=13,6-3,6+14,5-4,5+15,4-5,4`

  `=10+10+10`

  `=30`

  0
  2021-07-18T14:31:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `b,`  `13,6+14,5+15,4-4,5-3,6-5,4`

  `=(13,6-3,6)+(14,5-4,5)+(15,4-5,4)`

  `=10+10+10`

  `=30`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )