Tính bằng cách hợp lý néu có thể 42 ×8+48×4×2+5×16

Question

Tính bằng cách hợp lý néu có thể 42 ×8+48×4×2+5×16

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-18T14:28:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:30:15+00:00

  Bạn tham khảo :

  42 x 8 + 48 x 4 x 2 + 5 x 16

  = 42 x 8 + 48 x 8 + 80

  = 8 x ( 42 + 48) + 80

  = 8 x  90 + 80

  = 720 + 80

  = 800

  0
  2021-09-18T14:30:48+00:00

  Đáp án:

  42 ×8+48×4×2+5×16

  = ( 42 x 8 ) + ( 48 x 4 x 2 ) + ( 5 x 16 )

  = 336 + 384 + 80 

  = 800 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )