tính bằng cách thuận tiện 215×869+215×14 54:6+72:6 n;:help my

Question

tính bằng cách thuận tiện
215×869+215×14
54:6+72:6
n;:help my

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-07-08T18:20:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:21:40+00:00

  `215 × 896 + 125 × 14`

  `= 215 × (896 + 14)`

  `= 215 × 910`

  `= 195650`

  $\\$

  `54 : 6 + 72 : 6`

  `= 54 × 1/6 + 72 × 1/6`

  `= (54 + 72) × 1/6`

  `= 126 × 1/6`

  `= 21`

  0
  2021-07-08T18:22:00+00:00

  `text{promax123}`

  `text{Đáp án :}`

     `215 x 869 + 215 x 14`

  `= 215 x ( 869 + 14 )`

  `= 215 x 883`

  `= 189845`

  ______________________________

     `54 : 6 + 72 : 6`

  `text{Cách 1 :}`

  `= ( 54 + 72 ) : 6`

  `= 126 : 6`

  `= 21`

  `text{Cách 2:}`

  `= 9 + 12`

  `= 21`

  ______________________________

  `text{Lưu ý : Phép tính có thể tính nhanh thì tính nhanh còn không tính}`

  `text{nhanh được thì tính bình thường thôi nhé !}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )