Tinh bang cách thuận tien 8901,5+384,72+283,38+98,5+15,28+16,26 Giúp minh ne????????????

Question

Tinh bang cách thuận tien
8901,5+384,72+283,38+98,5+15,28+16,26
Giúp minh ne????????????

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-22T01:32:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:33:29+00:00

  8901,5 + 384,72+ 283,38 +98 ,5 + 15,28 + 16,26

  = (8901,5 + 98,5) + (384,72 + 15,28) + (283,38 + 16,26)

  =  9000   + 400 + 299,64

  =       9400 + 299,64

  =9699,64

   

  0
  2021-08-22T01:33:34+00:00

  Mình nghĩ là 16,22 nha bạn

  8901,5+384,72+283,38+98,5+15,28+16,22

  =( 8901,5+98,5)+( 384,72+15,28)+( 283,38+16,22)

  =9000+400+300

  =9700

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )