Tính bằng cách thuận tiện a.(7700+140):7 b.480:(8×3) c.(72×35):8 lm hộ điiiiii,pls

Question

Tính bằng cách thuận tiện
a.(7700+140):7
b.480:(8×3)
c.(72×35):8
lm hộ điiiiii,pls

in progress 0
Savannah 4 tuần 2021-11-12T13:38:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:39:42+00:00

  Đáp án:

  a.(7700+140):7

  =7700:7+140:7

  =1100+20=1120

  b.480:(8×3)=480 : 8 x 3=60 x 3=180

  c.(72×35):8=72 x 35 :8=72 : 8 x  35=9 x35=315

   

  0
  2021-11-12T13:40:09+00:00

  Đáp án:

  `a. (7700 + 140) : 7`

  `= (7700 + 140) :7/1`

  `= (7700 + 140) × 1/7`

  `= 7700 × 1/7 + 140 × 1/7`

  `= 1100 + 20`

  `= 1120`

  `b. 480 : (8 × 3)`

  `= 480 : ((8 × 3))/1`

  `= 480 × 1/((8 × 3))`

  `= 480 × 1 : 8 × 3`

  `= 480 : 24`

  `= 20`

  `c. (72 × 35) : 8`

  `= (72 × 35) : 8/1`

  `= (72 × 35) × 1/8`

  `= 72 × 35 × 1 : 8`

  `= 2520 : 8`

  `= 315`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )