Tính bằng cách thuận tiện nhất : 0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất :
0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-13T02:59:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:00:49+00:00

  Tính:

  0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

  = (0,01+0,99)+(0,02+0,98)+(0.03+0,97)+(0,04+0,96)+(0,05+0,95)

  = 1+1+1+1+1

  = 5

   

  0
  2021-10-13T03:01:02+00:00

  0,01 + 0,02 + 0,03 + 0,04 + 0,05 + 0,95 + 0,96 + 0,97 + 0,98 + 0,99

  = ( 0,01 + 0,99 ) + ( 0,02+ 0,98 ) + ( 0,03 + 0,97 ) + (  0,04 + 0,96 ) + ( 0,05 + 0,95 )

  = 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  = 1 . 5

  = 5

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )