tính bằng cách thuận tiện nhất: 2,05 + 2,15 + 2,25 + 2,35 + 2,45 + 2,55 + 2,65 + 2,75 + 2,85 + 2,95.

Question

tính bằng cách thuận tiện nhất:
2,05 + 2,15 + 2,25 + 2,35 + 2,45 + 2,55 + 2,65 + 2,75 + 2,85 + 2,95.

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-09-06T05:54:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:55:55+00:00

  Đáp án:2+(5+15+25+35+45+55+65+75+85+95)=500

  2+500=502=5,02

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-06T05:56:10+00:00

  2,05 + 2,15 + 2,25 + 2,35 + 2,45 + 2,55 + 2,65 + 2,75 + 2,85 + 2,95

  =(2,05 +2,95) + (2,15 + 2,85) + (2,25 +2,75) + (2,35+2,65) + (2,45 + 2,55)

  =5+5+5+5+5

  =25

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )