Tính bằng cách thuận tiện nhất: 5/12 x 2/3 + 2/3 x 7/12 + 1/3

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
5/12 x 2/3 + 2/3 x 7/12 + 1/3

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-27T09:36:14+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:37:15+00:00

  Đáp án:

   $=$ $1$

  Giải thích các bước giải:

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  $\dfrac{5}{12}$ x $\dfrac{2}{3}$ $+$ $\dfrac{2}{3}$ x $\dfrac{7}{12}$ $+$ $\dfrac{1}{3}$

  $=$ $\dfrac{2}{3}$ x $( \dfrac{5}{12} $+$ \dfrac{7}{12})$ $+$ $\dfrac{1}{3}$

  $=$ $\dfrac{2}{3}$ x $1$ $+$ $\dfrac{1}{3}$

  $=$ $\dfrac{2}{3}$ $+$ $\dfrac{1}{3}$

  $=$ $1.$

  0
  2021-09-27T09:37:17+00:00

  Bài làm :

  = ( 5/12 + 7/12 ) x 2/3 + 1/3

  = 1 x 2/3 + 1/3 

  = 2/3 + 1/3 

  = 1

  #chucbnhctot 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )