tính bằng cách thuật tiện: 75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/32 tính rõ ràng nha

Question

tính bằng cách thuật tiện:
75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/32
tính rõ ràng nha

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-06T17:23:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-06T17:24:59+00:00

  =(18/21+3/21)+(19/32+13/32)+(75/100+1/4)

  =          1          +         1          +   1

  =                               3

  0
  2021-10-06T17:25:39+00:00

  75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/32

  =3/4+6/7+(19/32+13/32)+1/4+1/7

  =(3/4+1/4)+1+(1/7+6/7)

  =1+1+1

  =3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )