Tính C% của dd trong các trường hợp sau: a) Hòa tan 5g NaCl vào 95g H2O b) Hòa tan 6,5g Zn vào 200g dd H2SO4 19,6%

Question

Tính C% của dd trong các trường hợp sau:
a) Hòa tan 5g NaCl vào 95g H2O
b) Hòa tan 6,5g Zn vào 200g dd H2SO4 19,6%

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-07-08T20:56:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:58:30+00:00

  a.

  $ C\%_{ NaCl } = \dfrac{ m_{ ct }} { m_{dd }} \times 100\% = \dfrac{ 5 }{ 5 + 95 } \times 100 = 5\% $ 

  b.

  $ n_{ Zn } = \dfrac{ m }{ M} = \dfrac{ 6,5 }{ 65 } = 0,1 (mol) $ 

  $ m_{ H_2SO_4 } = 19,6\% \times 200 = 39,2 (g) $ 

  $ n_{ H_2SO_4 } = \dfrac{ m }{ M} = \dfrac{ 39,2 }{ 98 } = 0,4 (mol) $ 

  Phương trình : 

  $ Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2 \uparrow $ 

  Xét số mol giữa $ Zn $ và $ H_2SO_4 $ : $ \dfrac{ 0,1 }{ 1 } < \dfrac{ 0,4 }{ 1 } $ 

  $ \to $ $ n_{ H_2SO_4 } $ dư tính theo $ n_{ Zn } $ 

  Theo phương trình : 

  $ n_{ Zn } = n_{ H_2SO_4 ( pứ ) } = n_{ ZnSO_4 } = n_{ H_2 } $ 

  $ n_{ Zn ( dư ) } = 0,4 – 0,1 = 0,3 (mol) $ 

  $ \to m_{ ZnSO_4 } = n \times M = 0,1 \times 161 = 16,1 (g) $ 

  $ \to m_{ H_2SO_4 ( dư ) } = n \times M = 0,3 \times 98 = 29,4 (g) $ 

  $ m_{ dd spứ } = m_{ Zn } + m_{ H_2SO_4 ( dd ) } – m_{ H_2 } = 6,5 + 200 – 0,1 \times 2 = 206,3 (g) $ 

  \(\left[ \begin{array}{l}C\%_{ZnSO_4} = \dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\% = \dfrac{ 16,1 }{ 206,3} \times 100 = 7,80\% \\ C\%_{H_2SO_4 ( dư )} = \dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\% = \dfrac{ 29,4 }{ 206,3} \times 100 = 14,25\% \end{array} \right.\)  

   

  0
  2021-07-08T20:58:45+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {m_{{\rm{dd}}NaCl}} = {m_{NaCl}} + {m_{{H_2}O}} = 5 + 95 = 100g\\
  {C_\% }NaCl = \dfrac{{{m_{NaCl}}}}{{{m_{{\rm{dd}}NaCl}}}} \times 100\%  = \dfrac{5}{{100}} \times 100\%  = 5\% \\
  b)\\
  Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
  {n_{Zn}} = \dfrac{{6,5}}{{65}} = 0,1\,mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{200 \times 19,6\% }}{{98}} = 0,4\,mol\\
  {n_{Zn}} < {n_{{H_2}S{O_4}}} \Rightarrow  \text{ $H_2SO_4$ dư }\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Zn}} = 0,1\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 6,5 + 200 – 0,1 \times 2 = 206,3g\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} \text{ dư } = 0,4 – 0,1 = 0,3\,mol\\
  {n_{ZnS{O_4}}} = {n_{Zn}} = 0,1\,mol\\
  {C_\% }{H_2}S{O_4} \text{ dư }= \dfrac{{0,3 \times 98}}{{206,3}} \times 100\%  = 14,25\% \\
  {C_\% }ZnS{O_4} = \dfrac{{0,1 \times 161}}{{206,3}} \times 100\%  = 7,8\% 
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )