Tính các tích sau : a) C= ( 1+ 1/1*3) (1+ 1/2*4) ( 1+1/3*5) ….(1+1/99*101) b) D= ( 1/2+1) (1/3+1) ( 1/4+1) … ( 1/99+1)3 l) E= ( 1/2-1) (1/3-1) ( 1

Question

Tính các tích sau :
a) C= ( 1+ 1/1*3) (1+ 1/2*4) ( 1+1/3*5) ….(1+1/99*101)
b) D= ( 1/2+1) (1/3+1) ( 1/4+1) … ( 1/99+1)3
l) E= ( 1/2-1) (1/3-1) ( 1/4+1)… ( 1/100 -1)

in progress 0
Arianna 4 giờ 2021-09-08T13:35:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:37:02+00:00

  Đáp án:

  a)C=(1+1/1.3).(1+1/2.4).(1+1/3.5)…..(1+1/99.101)

  C=$\frac{2^{2} }{1.3}$ .$\frac{3^{2} }{2.4}$ .$\frac{4^{2} }{3.5}$ …..$\frac{100^{2} }{99.101}$

  C=$\frac{2.3.4…..100}{1.2.3…..99}$.$\frac{2.3.4…..100}{3.4.5…..101}$ 

  C=100.$\frac{2}{101}$

  C=$\frac{200}{101}$

  b)D=($\frac{1}{2}$ +1).($\frac{1}{3}$ +1).($\frac{1}{4}$ +1)…..($\frac{1}{99}$ +1)

  D=$\frac{3}{2}$.$\frac{4}{3}$.$\frac{5}{4}$……$\frac{100}{99}$

  D=$\frac{1}{99}$

  l)E=($\frac{1}{2}$-1).($\frac{1}{3}$ -1).($\frac{1}{4}$ -1)…….($\frac{1}{100}$-1)

  E=-$\frac{1}{2}$.-$\frac{2}{3}$.-$\frac{3}{4}$……-$\frac{99}{100}$

  E=-$\frac{1}{2}$.$\frac{2}{3}$.$\frac{3}{4}$……$\frac{99}{100}$

  E=$\frac{-1.2.3…..99}{2.3.4…..100}$ 

  E=-$\frac{1}{100}$

  Bạn ơi đôi chỗ mik thấy đề hơi sai nên mik đổi tí mong bạn thông cảm=)

   

  0
  2021-09-08T13:37:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )