Tính các tổng sau. d) 1+4+7+10+…+2005 e) 2+5+8+…+2006 g) 1+5+9+…+2001

Question

Tính các tổng sau.
d) 1+4+7+10+…+2005
e) 2+5+8+…+2006
g) 1+5+9+…+2001

in progress 0
Bella 2 giờ 2021-09-07T10:09:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:11:10+00:00

  Đáp án:

   d)671007

  e)671676

  g)501501

  Giải thích các bước giải:

   Tính các tổng sau.
  d)  1+4+7+10+…+2005
  e) 2+5+8+…+2006                                       
  g) 1+5+9+…+2001

  d) Số các số hạng của dãy trên là:

       (2005-1):3+1=669(số)

     Tổng của dãy số trên là:

       (2005+1)x669:2=671007

                              Đáp số:671007

  e) Số các số hạng của dãy trên là:

       (2006-2):3+1=669(số)

     Tổng của dãy trên là:

     (2006+2)x669:2=671676

                            Đáp số:671676

  g)Số các số hạng của dãy trên là:

      (2001-1):4+1=501(số)

   Tổng của dãy trên là:

   (2001+1)x501:2=501501

                         Đáp số:501501

   

  0
  2021-09-07T10:11:28+00:00

  Đáp án là:

  d)671007

  e)671676

  g)501501

  GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI

  d) 1+4+7+10+…+2005

  Đặt D = 1+4+7+10+…+2005

  Số số hạng : (2005 – 1) : 3 + 1 = 669

  Vậy D = (2005 + 1) . 669 : 2 = 671007

  e) 2+5+8+…+2006

  Đặt E = 2+5+8+…+2006

  Số số hạng : (2006 – 2) : 3 + 1 = 669

  Vậy E = (2006 + 2) . 669 : 2 = 671676

  g) 1+5+9+…+2001

  Đặt G = 1+5+9+…+2001

  Số số hạng : (2001 – 1) : 4 + 1 = 501

  Vậy G = (2001 + 1) . 501 = 501501

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )