Tính các tổng sau. (n ∈ N) a) 1+2+3+4+…+n b) 2+4+6+8+…+2.n c) 1+3+5+…+(2.n+1) Bài trên là thầy e ra chứ e

Question

Tính các tổng sau. (n ∈ N)
a) 1+2+3+4+…+n
b) 2+4+6+8+…+2.n
c) 1+3+5+…+(2.n+1)
Bài trên là thầy e ra chứ e chẳng bt j hết, mod nói chưa logic hoặc chưa đầy đủ nội dung thì e chịu

in progress 0
Eden 2 giờ 2021-09-07T09:59:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:01:05+00:00

  `a) 1+2+3+4+…+n`

  $\text{Số số hạng là: (n-1):1+1=n(số hạng)}$

  `1+2+3+4+…+n`

  `={(n+1).n}/2`

  `b) 2+4+6+8+…+2.n`

  $\text{Số số hạng là: (2n-2):2+1=n(số hạng)}$

  `2+4+6+8+…+2.n`

  `={(2n+2).n}/2`

  `={2.(n+1).n}/2`

  `={2n.(n+1)}/2`

  `=n.(n+1)`

  `c) 1+3+5+…+(2.n+1)`

  $\text{Số số hạng là: (2n+1-1):2+1=n+1(số hạng)}$

  `1+3+5+…+(2.n+1)`

  `={(2n+1+1).(n+1)}/2`

  `={(2n+2).(n+1)}/2`

  `={2.(n+1).(n+1)}/2`

  `=(n+1)^2/2`

  0
  2021-09-07T10:01:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 1+2+3+4+…+n=(1+n).n : 2 

  b) 2+4+6+8+…+2n = (2+2n).[(2n-2):2+1] = 2(n+1).n

  c) 1+3+5+…+(2n+1) = (1+2n+1).[(2n+1-1):2+1] = 2(n+1)(n+1)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )