Tính chất chung của cách mạng tư sản thế giới

Question

Tính chất chung của cách mạng tư sản thế giới

in progress 0
Reese 21 phút 2021-09-07T07:20:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:21:21+00:00

  Tính chất chung: (theo mik dc hok trên lớp):
  – Do tư sản lãnh đạo.
  – Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.
  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  0
  2021-09-07T07:21:42+00:00

  Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỷ 16 kéo dài tới thế kỷ 20. Nó đã thiết lập nền dân chủ vô sản và tạo ra phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đồng thời có một tiến bộ vượt bậc về phương thức sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử trong xã hội loài người. Mặc dù vậy, những học giả chủ nghĩa xã hội khoa học cho rằng cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội là xóa bỏ chế độ người bóc lột người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )