Tính chất chung của cuộc cách mạng tư sản Thế Giới là gì?

Question

Tính chất chung của cuộc cách mạng tư sản Thế Giới là gì?

in progress 0
Samantha 1 giờ 2021-09-07T07:37:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:38:48+00:00

  Cách Mạng Tư Sản :

  – Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  – Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỷ 16 kéo dài tới thế kỷ 20. Nó đã thiết lập nền dân chủ vô sản và tạo ra phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đồng thời có một tiến bộ vượt bậc về phương thức sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử trong xã hội loài người. Mặc dù vậy, những học giả chủ nghĩa xã hội khoa học cho rằng cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội là xóa bỏ chế độ người bóc lột người.

  0
  2021-09-07T07:39:24+00:00

  *Cách mạng tư sản: theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  Admin Xuyên Việtốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )