Tính chiều cao AH của tam giác ABC biết BC = 4 cm và S = 1000mm2 ABC

Question

Tính chiều cao AH của tam giác ABC biết BC = 4 cm và S = 1000mm2
ABC

in progress 0
Alaia 3 tuần 2021-07-06T09:12:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:13:44+00:00

  Đổi 4cm=40mm

  Ta có: S ABC=$\frac{1}{2}$.BC.AH

  ⇒AH=S ABC:$\frac{1}{2}$:BC

          =S ABC.2:BC

          =1000.2:40

          =50 (mm)

  Vậy AH=50 mm.

  0
  2021-07-06T09:14:05+00:00

  Đổi 1000mm² = 10 cm²
  Chiều cao AH của tam giác ABC đó là:
  10 ÷ 4 × 2 = 5 ( cm )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )