tính chu vi hình tam giác với độ dài 3 cạnh là a,b,c là số nguyên dương ngẫu nhiên nhập từ phím

Question

tính chu vi hình tam giác với độ dài 3 cạnh là a,b,c là số nguyên dương ngẫu nhiên nhập từ phím

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-07-19T09:20:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:21:50+00:00

  uses crt;

  var a,b,c: integer;

  begin

    readln(a,b,c);

    write(a+b+c);

  readln;

  end.

  0
  2021-07-19T09:22:06+00:00

  program chu_vi;

  uses crt;

  var a,b,c,Cv:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap a: ‘);  readln(a);

         write(‘Nhap b: ‘);  readln(b);

         write(‘Nhap c: ‘);   readln(c);

         Cv:=a+b+c;

         write(‘Chu vi cua tam giac la: ‘,Cv);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )