Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật , biết chiều dài là : `15 cm ` , chiều rộng là : `20 m`

Question

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật , biết chiều dài là : `15 cm ` , chiều rộng là : `20 m`

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-31T08:03:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:04:55+00:00

  `’\text{Đổi : 20 m = 2000 cm}`

  `\text{Chu vi hình chữ nhật đó là :}`

  `( 15 + 2000 ) xx 2 = 4030 (cm)`

  `\text{Diện tích hình chữ nhật đó là :}`

  `15 xx 2000 = 30000 ( cm^2 )`

  `\text{Đáp án : Chu vi : 4030 cm ; Diện tích : 30000 cm²}`

  0
  2021-08-31T08:04:58+00:00

      Đổi : `20 m = 2000 cm`

   Chu vi hình chữ nhật là :

      `( 15 + 2000 ) xx 2 = 4030 ( m )`

    Diện tích hình chữ nhật là :

     `15 xx 2000 = 30000 ( m² )`

                   Đáp số : Chu vi : `4030 m`

                                 Diện tích : `30000 m²`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )