Tính D = a^3 + 2a^2.b + ab^2 – 4a, biết a + b = 2

Question

Tính D = a^3 + 2a^2.b + ab^2 – 4a, biết a + b = 2

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-13T03:21:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:22:48+00:00

  Đáp án: 0

   

  Giải thích các bước giải: $D=a^3+2a^2b+ab^2-4a\\=a(a+b-2)(a+b+2)$

  Thay a+b=2 vào biểu thức trên, dễ nhận thấy D=0

  0
  2021-07-13T03:22:59+00:00

  D = a³ + 2a².b + ab² – 4a = a.( a² +2ab +b² -4)

                                           = a.[(a+b)² -4]

                                           = a.( a+b -2).( a+b+2)

                                           = a.(2-2).(2+2)

                                           = a.0.4 = 0

   Vậy D = a³ + 2a².b + ab² – 4a = 0

            Chúc bạn học tốt ^^ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )