Tính đạo hàm của hàm số y = (3sinx – 7cosx).(sinx + cosx)

Question

Tính đạo hàm của hàm số y = (3sinx – 7cosx).(sinx + cosx)

in progress 0
Kennedy 12 giờ 2021-09-07T10:47:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:49:05+00:00

  Đáp án: `y’=10 sin 2x -4cos2x`

   

  Giải thích các bước giải:

      `y = (3sinx – 7cosx).(sinx + cosx)`

  `=> y= 3sin²x +3sin x .cos x -7sin x.cosx -7cos²x`

  `=> y= 3sin²x -4sinx.cosx -7cos²x`

  `=> y=3sin²x -2 sin2x-7cos²x`

  `=> y’ =6sinx.cosx – 2.2 cos 2x + 7. 2cosx.sinx`

  `=> y’ = 20 sinxcosx -4cos2x`

  `=> y’ = 10.2sinx.cosx -4cos2x`

  `=> y’=10 sin 2x -4cos2x`

  0
  2021-09-07T10:49:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    $y=(3sinx−7cosx).(sinx+cosx)$

  ⇒$y=3sin^2x+3sinx.cosx−7sinx.cosx−7cos^2x$

  ⇒$y=3sin²x−4sinx.cosx−7cos²x$

  ⇒$y=3sin²x−2sin2x−7cos²x$

  ⇒$y’=2.3sinx.cosx−2.2cos2x+7.2cosx.sinx$

  ⇒$y′=6sinx.cosx-4cos2x+14cosx.sinx$

  ⇒$y’=20sinx.cosx – 4cos2x$

  ⇒$y′=10.2sinx.cosx-4cos2x$

  ⇒$y′=10sin2x-4cos2x$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )