Tính √$\frac{8^{10}+4^{10}}{8^{4} + 4^{11} }$

Question

Tính
√$\frac{8^{10}+4^{10}}{8^{4} + 4^{11} }$

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-10T12:29:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:31:24+00:00

  Đáp án:

   = 16

  Bạn tham khảo lời giải trong hình °^° không hiểu cmt 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-10T12:31:30+00:00

  $\sqrt[]{\frac{8^{10}+4^{10}}{8^{4}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{( 2.4)^{10}+4^{10}}{( 2.4)^{4}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{2^{10}.4^{10}+4^{10}}{2^{4}.4^{4}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{2^{2^{5}}.4^{10}+4^{10}}{2^{2^{2}}.4^{4}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{2^{2^{5}}.4^{10}+4^{10}}{2^{2^{2}}.4^{4}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{4^{5}.4^{10}+4^{10}}{4^{2}.4^{4}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{( 4^{5}+1).4^{10}}{4^{6}+4^{11}}}$  

  = $\sqrt[]{\frac{( 4^{5}+1).4^{10}}{( 4^{5+1}.4^{6}}}$  

  = $\sqrt[]{4^{4}}= 4^{2}= 16$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )