Tính $ \frac{\sqrt[]{2} + \sqrt[]{3} + \sqrt[]{6} +\sqrt[]{8}+ \sqrt[]{16} }{\sqrt[]{2 } + \sqrt[]{3 }+ \sqrt[]{4 } }$

Question

Tính
$ \frac{\sqrt[]{2} + \sqrt[]{3} + \sqrt[]{6} +\sqrt[]{8}+ \sqrt[]{16} }{\sqrt[]{2 } + \sqrt[]{3 }+ \sqrt[]{4 } }$

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-09T04:07:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:08:49+00:00

  $\frac{√2+√3+√6+√8+√16}{√2+√3+√4}$

  =$\frac{√2+√3+√6+2√2+4}{√2+√3+2}$ 

  =$\frac{(√2+√3+2)+(√6+2√2+2)}{√2+√3+2}$ 

  =$\frac{(√2+√3+2)+√2(√2+√3+2)}{√2+√3+2}$ 

  =$\frac{(√2+√3+2)(√2+1)}{√2+√3+2}$ 

  =1+√2

   

  0
  2021-09-09T04:09:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )